Новини

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „SUSTAINABLE FLEET”.

30 '05 '18

От 30.05.2018 г. „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД започна изпълнението на проект „SUSTAINABLE FLEET” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0238-C01 по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”.

Проектът ще се осъществи в гр. София с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 15 месеца, а стойността на целия проект е в размер 707 340.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 495 138.00 лв., 70% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и пазарните предимства на „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ“ АД, чрез разработката на продуктова (услуга) иновация „SUSTAINABLE FLEET”, представляваща значително подобрена по отношение на своите функционални и технически характеристики система за управление на маршрути и автопарк. Специфичните цели на проекта кореспондират със заложените дейности и техническата осъществимост на проекта, като са свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията, както и със създаване и тестване на прототип на иновацията.

Проектните дейности ще се постигнат чрез извършването на планирани научни изследвания от наети квалифицирани изследователи и възлагането на външни изпълнители с релевантни компетенции, техническа обезпеченост и опит. Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Обратно
горе