Новини

Продуктова иновация „SUSTAINABLE FLEET“

30 '08 '19

Продуктова иновация „SUSTAINABLE FLEET

През 2019 г. „Джи Пи Ес България“ АД пeчели проект с наименование „Sustainable Fleet” финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проектното предложение е повишаване на конкурентоспособността и пазарните предимства на „Джи Пи Ес България“ АД, чрез разработката на продуктова иновация „SUSTAINABLE  FLEET”, представляваща значително подобрена по отношение на своите функционални и технически характеристики система за управление на маршрути и автопарк.

Иновацията „SUSTAINABLE FLEET” е софтуерен продукт попадащ в приоритетни направления "Big Data, Grid and Cloud Technologies" и "уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти" и допринася за постигане на Цел 1 на стратегията: "Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавената стойност на националните продукти и услуги)."

Основна цел на проекта е разработването на софтуерен продукт за управление на маршрути и автопарк, чрез извършването на индустриални научни изследвания за разработка на допълнителни устойчиви и социалноикономически функции на системата, повишаващи ефективността на управление на автопарка и предоставящи механизми за развитие на устойчив транспорт и намаляване на вредното влияние върху околната среда. Към съществуващата система на „Джи Пи Ес България“ АД са разработени допълнителни функционалности, които ще бъдат част от модулите за оптимизация на маршрути и управление на задачи и маршрути. За целите на проекта, системата използва данни за защитените територии и зони от мрежата на Натура 2000 в България, техническите характеристики на превозното средство, данни от телематичното устройство в превозното средство, както и интеграции с други външни системи, предоставящи необходими данни за постигането на следните иновации:

-         Възможност за генериране на маршрути, пресичащи или заобикалящи защитените зони от Натура 2000 и защитените територии в България и предоставяне на механизми за включване на зони от мрежата Натура 2000 в останалите Европейски страни;

-        Предоставяне на текстова и гласова информация на водачите и пътниците в МПС при преминаването през защитени зони от Натура 2000 и защитени територии за приоритетни видове и обхват за Натура 2000 зони; категории, основни режими и видове на защитените територии; информация за защитените местности и природните забележителности по съответния маршрут и друга полезна информация;

-      Възможност за изпращане на обратна информация от водачите на МПС за забелязани нарушения в района на защитените зони от Натура 2000 и защитените територии;

-         Използване на еко-критерии за генериране на маршрути, като превантивна мярка за намаляване на вредните емисии; препоръка за превозни средства с най-висока екокатегория и с най-малко замърсяване на въздуха за изпълнение на маршрути пресичащи защитени територии и зони; генериране на маршрути с минимално количество отделени вредни емисии чрез отчитане на обема и теглото на товара, релеф на маршрута, стил на шофиране на водача и други;

-     Анализ, съобразен с нормативните изисквания, техническите характеристики на превозното средство и данните получавани от телематичното устройство в превозното средство. На базата на този анализ системата генерира конкретни препоръки за „еко-шофиране“ към водача, с цел намаляване на отделените вредни емисии;

-        Предоставяне на данни през публичен портал към контролни органи за изчислените показатели в защитените територии и зони от Натура 2000 за целите на мониторинг и контрол, като изминати километри през еко-зоните, количество отделени вредни емисии и други;

-        Възможност за генериране на маршрути по критерий "икономически най-изгоден маршрут". В изчислението на икономически най-изгоден маршрут се пресмятат всички разходи, в т.ч. разходи за превозното средство (като цена на придобиване, лизинг/наем, амортизации, застраховки, консумативи и други за поддръжка), възнаграждение на водача, пътни такси, гориво и др.

Описаните иновации и поставените специфични цели са постигнати с извършване на следните две основни дейности: (1) изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на иновацията и (2) създаване и тестване на прототип на иновацията. Наети са квалифицирани изследователи, както и външни изпълнители с релевантни компетенции, техническа обезпеченост и опит, за изпълнението на следните изследователски задачи:

-          Набиране на данни, дефиниране на характеристиките на информационните масиви и изпълнителни операции чрез провеждане на научно изследване за „Създаване на комплексни алгоритми за оптимизация на маршрути и ограничаване влиянието на транспорта върху отделените вредни емисии", подготовка на данни за защитени зони от мрежата на Натура 2000 в България и защитени територии, формулиране на софтуерната среда/инструменти на системата, формулиране на хардуерна архитектура на системата.

-   Симулирано тестване на формулираните комплексни алгоритми, тестване на достъпността на данните за защитени територии и зони, симулирано изследване на формулираната софтуерна среда за надеждност, експериментално симулиране на комуникация между установените крайни устройства на системата.

-            Разработка и тестване на елементите на системата, създаване на функционална и техническа спецификация на включените инструменти, разработка на съответния софтуерен код на включените инструменти, изграждане на инфраструктура за софтуерна реализация, програмиране на фърмуер и слоеве за връзка с дефинираните крайни устройства, провеждане на функционални тестове в лабораторна среда, от които да е видно че отделните софтуерни модули, постигат заложените технически и функционални изисквания към тях.

-      Конструиране и тестване на прототип: създаване на функционална и техническа спецификация на системата като цяло, интеграция на различните компоненти в единна система, изпитване на прототипа в лабораторна и релевантна среда, отстраняване на идентифицирани дефекти и несъвършенства в системата и повторно програмиране, повторно тестване и демонстриране на прототипа в лабораторна и релевантна среда.

-     Извършване на полеви тестове за изпитване и валидиране на резултатите като технология с широко приложение: тестване на прототипа на системата в операционна среда от реален автопарк.

Системата „SUSTAINABLE FLEET“, нейната оригинална функционална и технологична концепция са с много висока степен на иновативност и могат да бъдат определени като иновативен софтуер в глобален контекст и представлява новост на световния пазар.

Обратно
горе