Новини

Процедура за избор на изпълнители по проект „SUSTAINABLE FLEET”

23 '07 '18

Във връзка с проект „SUSTAINABLE FLEET”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0238-C01/30.05.2018 г., по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги за извършване на специализирани услуги за тестване и научно изследване” . 

 

Дата на публикуване на настоящата покана: 23.07.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 31.07.2018 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Тръжна документация

 

Обратно
горе