Новини

Процедура за избор на доставчици по проект „Внедряване на иновативен процес и услуга в ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД”

21 '06 '17

Процедура за избор на доставчици по проект „Внедряване на иновативен процес и услуга в ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД”

Във връзка с проект „Внедряване на иновативен процес и услуга в ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0340-C01/23.01.2017 г., по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновациите в предприятията“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът „ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ” АД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР И ХАРДУЕР”. 

Дата на публикуване на настоящата покана: 21.06.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 29.06.2017 г., 23:59 ч.

Документация

Обратно
горе